Deltar i utforskende samtaler

Elevene deltar i utforskende samtaler der de skaper og deler kunnskap med hverandre

utveksler erfaringer og kunnskap, og skaper mening i faglig fellesskap

utforsker skriving og tekst i et fellesskap

opplever at de blir hørt og deltar i diskusjoner og samtaler om tekst og skriving hver dag

er med på å konstruere og dekonstruere tekst i et fellesskap

deltar i kunnskapsinnhenting og bygger kunnskap i fellesskap

sammenligne tekster fra ulike kilder

reflekterer over formål og innhold

skaper mening gjennom å legge til rette for å lytte, tale og samtale

skaper et klasserom der det er kultur for læring gjennom å diskutere tekst og skriving

bruker metoder som sikrer at alle elever blir hørt og deltar i diskusjoner hver dag

bruker et metaspråk – et felles språk som utgangs punkt for diskusjoner og samtale rundt tekst og skriving

bruker modelltekster som utgangspunkt for diskusjon