TRAS

Hva er TRAS: Tidlig registrering av språkutvikling – i daglig samspill 

TRAS er et verktøy for systematisk observasjon av barns språkutvikling over tid i alderen 2 til 5 år som skal hjelpe barnehagen å finne målrettede tiltak for støtte i samråd med foreldrene. TRAS-skjemaet har åtte områder av betydning for språkutvikling: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. TRAS har en egen versjon uten aldersmarkering som kan brukes på barn som har et annet morsmål enn norsk. TRAS har en egen tiltaksperm med konkrete forslag til hvilken støtte personalet kan iverksette i oppfølgingen. (Revidert 2014) Tras Digital kommer også som app.

Hensikten/formålet med bruk av TRAS /kartlegging 

Utviklingen av et godt språk er en langvarig prosess som krever god stimulering og et støttende språkmiljø. Mange barn er av ulike årsaker i risiko for ikke å få nok støtte i utviklingen av språket. Observasjoner med TRAS i barnehagen har to formål. For det første skal bruk av TRAS styrke barnehagenes arbeid med språkstimulering. For det andre er TRAS et verktøy for å tidlig fange opp barn som har behov for ekstra språkstøtte på skolespråket. Det samlede formålet med bruk av TRAS er altså å sikre riktig støtte i språkutviklingen til alle barn i barnehage. Observasjon av barnegruppens språkutvikling er derfor en allmennpedagogisk oppgave i barnehagen.

Dynamisk kartlegging som følges opp med tiltak/ monitorering for utvikling 

En viktig forutsetning for å oppnå hensikten med TRAS er at kartleggingen er dynamisk. Dynamisk kartlegging innebærer daglig observasjon av barnas utvikling over tid. Observasjonene danner grunnlag for det allmennpedagogiske arbeidet på avdelingen, samt konkrete tiltak rettet mot både enkeltbarn og barnegruppen som helhet. Målet er hele tiden hva den voksne kan gjøre for å støtte. (Vygotsky 1978) Kartleggingen skal også fungere som et korrektiv til pedagogens tiltak og støtte. Foreldresamarbeid er et av de viktigste oppfølgingstiltakene ved kartlegging.