tidlig innsats barnehage

Barn med behov for ekstra støtte får tilstrekkelig hjelp

deltar i språkstimulerende aktiviteter tilpasset sine behov og forutsetninger

inkluderes og deltar aktivt i fellesskapsopplevelser

fanger opp barn med kommunikasjonsvansker, er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling

følger og dokumenterer utviklingen av barnas kommunikasjon og språk f.eks ved hjelp TRAS og læringsreisen

støtter barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling

sørger for at barna inkluderes i meningsfullt samspill med andre barn
og at barna inkluderes i lek med andre barn

har dialog med foreldrene om arbeidet med barnets språkutvikling og relevante tiltak

Ressurser

”Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når” – et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt
– om aktivt språkarbeid og utforsking av småkryp

Skogen som arena for språklek
– om aktivt språkarbeid ute på turer

Å bade i språk
– om å bade i språk

Vil du høre en vits? Katta med slips
– om lek med språket

Lille Lykke vil lære seg å skrive
– om hvordan man kan støtte barns lek med og utforsking av skriftspråket

Fellesopplevelser som inspirasjon til teksskaping
– møt en barnehage som gir barna tid og rom for bearbeiding av erfaringer og opplevelser gjennom samtaler, språklek, musikk og tekstskaping

Felles opplevelser som inspirasjon til skriving i barnehagen

Å lære om å lære i barnehagen

Språkvansker gir ensom lek