Tenkeskriving og presentasjonsskriving

Litt forenklet kan vi si at det eksisterer to ulike trender innenfor skrivepedagogikken: Skriving på tvers av fag og Skriving på fagets premisser.

Den første retningen, Skriving på tvers av fag, vektlegger skriving som en måte å forstå og tilegne seg faget på. Skriving er et redskap for læring, refleksjon og kunnskapsutvikling, og retningen framhever skrivestrategier som kan brukes på tvers av fag. Tenkeskriving er et typisk eksempel på en slik faguavhengig skrivestrategi. 

Den andre retningen, Skriving på fagets premisser, fokuserer på at det å skrive innenfor et fag skiller seg fra det å skrive i et annet fag. Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter. Å lære seg et fag betyr å lære å uttrykke seg på fagets premisser. God skriveopplæring henter elementer fra begge disse retningene. Elevene må få bruke skrivingen som et redskap for å lære, men de må også få eksplisitt opplæring i hvordan de kan skrive i hvert enkelt fag. Faglæreren må drive skriveopplæring i faget. (K06)

 

Når kan vi bruke tenkeskriving?

- Introduksjon til nytt tema
- Oppsummering av tema/ sammendrag
- Som utgangspunkt for samtale i klassen/gruppa
- Som igangsetter for skriving av lengre tekst
- For å bearbeide tanker og følelser
- For å få til hyppige skriveaktiviteter
- Læringslogg
- I forbindelse med tekstlesing,
   både skjønnlitterære tekster og fagtekster
- Stopp opp ved et høydepunkt:
    ʺ Hva tror dere skjer videre? ʺ
- Tenkeskriving kan brukes i alle fag!

 

Når kan vi bruke presentasjonsskriving?

- når vi skal forstå et fag
- for å bli kjent med fagets språk
- for å bli kjent med fagets uttryksmåter
- for å bli kjent med fagets sjangre

Artikler

Fagspesifikk skriving på barneskolen