Språkutvikling og språkarbeid i barnehagen

Barns språk utvikles gjennom samspill og samtale med andre. Språkarbeid foregår gjennom hele barnehagedagen – gjennom møter mellom små og store mennesker i rutinesituasjoner, spontane hendelser og planlagte aktiviteter.

Språkmiljøet er fundamentet i språkarbeidet. Barnehagens språkmiljø forstår vi som det helhetlige samspillet og kommunikasjonen mellom barn og voksne, i tillegg til aktiviteter, pedagogisk opplegg, materiell og fysisk tilrettelegging av rom og utstyr. Trygghet og omsorg i relasjonen mellom barn og voksne og gode språkmodeller er kjernen i et språkmiljø som støtter barns språkutvikling.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. (Rammeplanen)

Styrking av språkmiljøet innebærer tiltak som omfatter alle barn i barnehagen så vel som innsats rettet mot enkeltbarn. Det pedagogiske miljøet er en aktiv part i språkarbeidet. Språkmiljøet etableres av pedagogene og må være preget av gode språkmodeller. En allmenpedagogisk tilnærming til arbeidet med barns språkkompetanse kommer alle til gode. Styrker vi hele barnegruppa styrker vi det helhetlige språkmiljøet som igjen er særlig viktig for de mest sårbare barna.

 For barn uten et norskspråklig hjemmemiljø er språkmiljøet på skolen og i barnehagen særskilt viktig. (Aukust og Rydland: 2009) Barnehage og skole må anerkjenne og bygge på kjennskap til barnas morsmål i utviklingen av andrespråket, i tillegg til å styrke ord og begreper på majoritetsspråket, norsk.

Med tidlig innsats skal vi sørge for å forebygge, fange opp og treffe med riktige tiltak. For å lykkes med tidlig innsats må systematisk observasjon og kunnskap om det enkelte barns språkutvikling være grunnlag for språkarbeidet. For å sikre at barnet kan utvikle seg i tråd med sine forutsetninger må ansatte i barnehagen basere sitt daglige språkarbeid på kunnskap om det enkelte barns språklige mestring, og aktivt støtte og utfordre barnet på aktiviteter som ligger innenfor barnets nærmeste utviklingssone. TRAS og læringsreisen er verktøy vi bruker i Drammen for å følge og dokumentere språkutvikling.

Nært samarbeid med hjemmet om språk har et stort uutnyttet potensiale. Foreldre vil ofte ha en sterk motivasjon for å hjelpe sitt barn, og pedagogene har kunnskap som kan gi dem støtte. Skolene og barnehagenes arbeid med språk må kommuniseres tydelig til foreldrene. Språk er imidlertid et komplisert tema som krever nyanserte, individuelle råd. Det er viktig at barnehagen arbeider for å ha en kontinuerlig dialog med foreldrene om hvordan vi sammen best kan støtte barnets språkutvikling. God kompetanse på hvordan man kan kommunisere med foreldre om dette blant lærere og barnehagepersonale er nødvendig. Barnehagen må jevnlig sørge for utveksling av observasjoner og vurderinger rundt barnets språkutvikling – og sammen med foreldrene komme frem til hvordan tilbudet videre tilrettelegges. Barnehagen har en unik mulighet til å bistå foreldrene gjennom foreldreveiledning.