språkforståelse og ordforråd

Barna utvikler språkforståelse og ordforråd gjennom systematisk arbeid med ord og begreper

opplever utfordringer og mestring tilpasset utviklingsnivå, erfaring og interesser

møter nye ord i en naturlig kontekst og får møte fokusord i flere sammenhenger

deltar daglig i samtaler med andre barn i liten gruppe

får språkstimulering tilpasset mestringsnivå og behov

får styrket begrepsforståelse gjennom å bruke alle sansene

får oppmuntring til å være nysgjerrige på nye ord og begreper.

deltar aktivt i samtaler og refleksjoner

får støtte i å bruke språket redskap for tenkning

får gjennom økt ordforråd tilgang til forståelse av ordene

legger til rette for progresjon i språkaktivitetene

sørger for mestringsopplevelser med utgangspunkt i barnets utviklingsnivå, erfaringer og interesser

modellerer et rikt og variert språk i hverdagssituasjoner og planlagte aktiviteter

jobber med språk gjennom tema/prosjektarbeid og har daglige aktiviteter i små grupper

benytter systematisk observasjoner av barnas språk og refleksjon over praksis som grunnlag for språkarbeidet

følger og dokumenterer utviklingen av barnas kommunikasjon og språk f.eks ved hjelp TRAS og læringsreisen

gir barna førstehåndserfaringer som styrker begrepsforståelse og ordforråd

inviterer til samtaler om ord og begreper for å utvide ordforråd og forståelse

legger til rette for undring og et tolkningsfellesskap

støtter barna i å bruke språket som redskap for tenkning gjennom å stille autentiske spørsmål 

har dialog med foreldrene om arbeidet med barnets språkutvikling – slik at vi sammen finner frem til gode tiltak

Ressurser

”Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når” – et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt
– om aktivt språkarbeid og utforsking av småkryp

Skogen som arena for språklek
– om aktivt språkarbeid ute på turer

Å bade i språk
– om å bade i språk

Vil du høre en vits? Katta med slips
– om lek med språket

Lille Lykke vil lære seg å skrive
– om hvordan man kan støtte barns lek med og utforsking av skriftspråket

Fellesopplevelser som inspirasjon til teksskaping
– møt en barnehage som gir barna tid og rom for bearbeiding av erfaringer og opplevelser gjennom samtaler, språklek, musikk og tekstskaping

Felles opplevelser som inspirasjon til skriving i barnehagen

Å lære om å lære i barnehagen

Språkvansker gir ensom lek