Språk i lek

Språk utvikles i samhandling med andre, og leken er den viktigste samhandlingsarena for barn. Leken har en verdi i seg selv, men det ligger også et stort potensial for læring og utvikling i lek. Dess mer språk barna kan, jo mer bærende blir det verbale samspillet for og i leken. Barn lærer språket som brukes i leken, av hverandre. Ferdigheter knyttet til hvordan bruke språket i samhandling er viktig for å få innpass i lek og for at leken skal opprettholdes og ikke bryte sammen.

Det er først når barnet er aktivt deltakende i leken, at leken blir en arena for språklæring. Fordi aktiv deltakelse i lek har stor betydning for barns språklæring, er det viktig at alle barn i barnehagen blir inkludert i og får tilgang til lek.

I tillegg til at språk utvikles i samspill med andre, har språklig mestring betydning for barnets tilgang til lek og samspill. Det er en sammenheng mellom språklig mestring og deltakelse i lek. Barn med svake språklige ferdigheter leker ofte alene og blir ikke værende i lek over tid. Ekskludering eller tilbaketrekning kan være årsaker til at barn med svake språklige ferdigheter faller utenfor leken.

De voksne i barnehagen spiller en viktig rolle i å legge til rettefor at alle barn i barnehagen får delta i lek med andre barn.

Tekst hentet fra Språkløyper