Skriving som grunnleggende ferdighet

Skriving som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne skrive?

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes.  Dette innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen.

Utviklingen av skriveferdigheter gjør det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet.   Å utvikle skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

 

Elevene møter skolen med svært ulike erfaringer med samfunnets tekstkultur. Skolens skriveopplæring skal gi alle, uavhengig av bakgrunn, mulighet for deltakelse i samfunns- og yrkesliv gjennom å gi dem tilgang til det tekstmangfoldet som finnes i skriftsamfunnet. God skriveopplæring som tar skriving som grunnleggende ferdighet på alvor, arbeider mot å utvikle elevenes tekstkompetanse slik at de kan forholde seg til og bruke de tekstene de møter. Til hvert fag i Kunnskapsløftet er det en beskrivelse av hva skriving som grunnleggende ferdighet i faget innebærer.

Skriving som grunnleggende ferdighet i fagene

 • Å kunne skrive i norsk
  Å kunne skrive i norsk
 • Å kunne skrive i matematikk
  Å kunne skrive i matematikk
 • Å kunne skrive i naturfag
  Å kunne skrive i naturfag
 • Å kunne skrive i samfunnsfag
  Å kunne skrive i samfunnsfag
 • Å kunne skrive i engelsk
  Å kunne skrive i engelsk
 • Å kunne skrive i KRLE
  Å kunne skrive i KRLE
 • Å kunne skrive i de praktiske og estetiske fagene
  Å kunne skrive i de praktiske og estetiske fagene
 • Å kunne skrive i de praktiske og estetiske fagene
  Å kunne skrive i de praktiske og estetiske fagene

Ferdighetsområder i å kunne skrive

Planlegge og bearbeide innebærer å kunne ta i bruk ulike strategier og kilder som  forberedelse til skriving, og å være i stand til å revidere tekster på bakgrunn av egen vurdering og andres tilbakemeldinger.

Å utforme innebærer å kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som oppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte.

Kommunisere innebærer å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tekster til mottaker, innhold og formål.

Reflektere og vurdere innebærer å bruke skriving som redskap for å kunne følge med på og å utvikle bevissthet om egen læring.

UDIR: Rammeverket for grunnleggende ferdigheter

Hvordan utvikles ferdigheten?

Den første skriveopplæringen innebærer å utvikle rettskriving, legge grunnlaget for en funksjonell håndskrift og tastaturbruk, samt å kunne planlegge og skrive enkle, funksjonell håndskrift og tastaturbruk, samt å kunne planlegge og skrive enkle, oversiktlige tekster for ulike formål.

Den videre utviklingen av funksjonell skriving henger tett sammen med den faglige utviklingen. Skriving er et redskap for læring i alle fag, og tett sammen med den faglige utviklingen. Skriving er et redskap for læring i alle fag, og gjennom å utvikle skriveferdigheten blir faglige ferdigheter utviklet.

Parallelt med den faglige progresjonen blir stadig mer avanserte og fagspesifikke skriveferdigheter utviklet, slik at form og innhold i teksten blir tilpasset formålet med skrivingen.

Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen