Skrivestrategier og skriveprosesser

Når vi skal planlegge god skriveopplæring er det nyttig å dele opp skriveprosessen i forskjellige faser. Dette er med på å synliggjøre hvilke strategier som er hensiktsmessig å benytte i ulike deler av en skriveprosess.  Videre presenteres et utvalg av skrivestrategier delt inn i ulike skrivefaser. Det aller første som må på plass er at eleven forstår oppgaven. Da kan skrivetrekanten være et godt verktøy!
(Jon Smidt)

Forskning viser at det å arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen, er noe av det det som gir elevenes størst læringsutbytte i skriveopplæringen. Derfor vil det å jobbe eksplisitt med å utvikle hensiktsmessige skrivestrategier, være et viktig grep for å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Skrivestrategier defineres gjerne som prosedyrer og teknikker som skriveren tar i bruk i for å gjennomføre en skriveoppgave. Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre strategier er mentale prosesser skriveren kanskje ikke selv er klar over at han bruker. Vi vet at erfarne skrivere tar i bruk et bredt repertoar av skrivestrategier, mens mer uerfarne skrivere ikke har samme repertoar å øse av.

For at elevene skal utvikle et bredt utvalg av skrivestrategier, er det viktig at de blir presentert for både de synlige og de mentale prosessene som ligger bak en ferdig tekst. I god skriveopplæring synliggjør vi hvilke strategier vi bruker. Det å skrive er hardt arbeid!

Bevisstgjøringen rundt arbeidet som ligger til grunn for ferdige tekster som elevene ofte møter, er med på å synliggjøre dette. Det er viktig at elevene får erfare hvordan ulike tekster er bygget opp, både ved å konstruere tekst i fellesskap, men også å dekonstruere tekst sammen. Elevene trenger å få se hvordan en tekst blir til skritt for skritt - de trenger å se alle revisjonene som er gjort!