skolestartere

Barna deltar i aktiviteter som utvikler språklig bevissthet og git et godt grunnlag for skolestart

deltar ukentlig i et meningsfullt felleskap med andre skolestartere som gir motivasjon og mestring

er språklig aktiv i meningsfulle tema- og prosjekt-baserte aktiviteter

får nye utfordringer og mestringsopplevelser

utvikler sin begrepsforståelse gjennom å gjøre erfaringer, samtale, undre seg sammen, stille spørsmål, og få nye erkjennelser

deltar i lek med språk og språkets form

utforsker og får erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

bruker digitale verktøy for å utforske, leke, lære og skape

gjennomfører ukentlige aktiviteter for skolestartere

sørger for progresjon og arbeider ut fra overordnet tema eller prosjekt, basert på barnas utviklingsnivå, erfaringer og interesser

arbeider systematisk med begreper og fokusord knyttet til tema for å utvide ordforråd og styrke begrepsforståelse

gir barna førstehåndserfaringer som styrker begrepsforståelse og ordforråd

forbereder barna og sørger for førforståelse som gir grunnlag for språklig deltagelse

legger opp aktiviteter som gir barna mulighet til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

engasjerer barna i språklek som oppøver fonologisk bevissthet og øker bevisstheten om språkets form

legger merke til og inspirerer barnas lek med og utforsking av skriftspråket

har en digital praksis som gir barna mulighet til å utforske, leke, lære og skape med digitale verktøy