Tekstkompetanse og lesestrategier

Elevene utvikler god tekstkompetanse og bruker hensiktsmessige lesestrategier

opplever at lesing og skriving er en naturlig del av skolehverdagen

vet hva de skal lære og hva som er formålet med lesingen og hva som forventes av dem

opplever at det er god sammenheng mellom mål for lesingen og arbeidsmåter

bruker lesing for å tilegne seg kunnskap i alle fag

leser, sammenligner og utforsker ulike typer tekster

utvikler og behersker ulike aspekter ved lesing

forstår og integrerer informasjon fra ulike typer tekst; illustrasjoner, tabeller, grafer, kart

utvikler strategier for lesing med ulike formål, før underveis og etter og har effektive strategier både på ord- og tekstnivå

vet at ulike tekster må leses på ulike måter og i ulikt tempo

målretter lesingen, stopper gjerne opp ved vanskelige ord, oppsummerer og stiller spørsmål til egen forståelse

leser for å oppleve og for å søke informasjon

får samarbeide med andre i møte med tekst der de snakker sammen og hjelper hverandre

arbeider bevisst med tekster, lesing samtaler og skriving hver dag

har høye forventninger og en klar tanke om hva elevene skal lære og gir tydelige leseoppdrag tilpasset formålet med lesingen

formidler en klar sammenheng mellom mål og lesing og tekst og arbeidsmåter i alle fag

gir elevene tilgang til et bredt utvalg av tekster og synliggjør ulike strukturer i alle fag

skaper et klasserom der det stilles åpne spørsmål og diskuteres tekst

arbeider bevisst med lesing som grunnleggende ferdighet og synliggjør fagspesifikke aspekter ved lesing i alle fag gjennom modellering og samarbeid

arbeider med multimodale tekster og utfordrer elevene til å sette ord på hva de mener bilder, illustrasjoner og symboler viser eller betyr

arbeider systematisk med leseforståelse og integrerer arbeidet med lesestrategier i alle fag

underviser i lesestrategier i alle fag etter følgende prinsipper:
–  Modellerer lesing og ulike strategier
–  Prøver sammen med elevene
–  Utfordrer elevene til å prøve selv
–  Bevisstgjør elevene

planlegger lesingen ut fra tre faser; før, underveis og etter og veileder elevene gjennom hele leseprosessen

legger til rette for at elevene får varierte leseopplevelser