skole språklig bevissthet

Elevene utvikler språklig bevissthet

leker med rim, rytme og ordstrukturer i regler i naturlige læringssituasjoner med utgangspunkt i felles aktiviteter, relevante tekster og litteratur

utforsker ord både innholdsmessig og lydmessig og kan gjenkjenne og lage egne rim og rytmer

kan gjenkjenne og lytte ut lyder i ord og sette lyder sammen til ord og bryte ord den i enkeltlyder

kan telle stavelser og vet at enkeltord er en del av en helhet ved å kunne sette ordene i riktig rekkefølge slik at de gir mening – lage setninger

vet at bokstavene har et navn,
en lyd (fonem) og en form (grafem)

utforsker relasjonen mellom lyder i talte ord og bokstaver i skrevne ord

lytter og ser hvor ordgrenser går (ordkjeder)

deltar i leseaktiviteter hver dag gjennom høytlesing, fortelling, rim, regler eller sang og deltar i læringsaktiviteter som legger til rette for nysgjerrighet, fantasi og utforsking

er aktive deltakere i lek, samtale, samarbeid og aktiviteter med barn og voksne hver dag

får bruke alle sansene i begynneropplæringen

får et mangfold av erfaringer med språkets tre hovedformer; innhold , form  og bruk 

arbeider bevisst med språkleker med utgangspunkt i relevante tekster og litteratur, og gjennom lek og felles aktivitet i naturlige læringssituasjoner 

lytter etter og lager rim sammen med elevene

analyserer små ord ned i enkeltlyder og setter ord sammen ut fra enkeltlyder  sammen med elevene

synliggjør at setning, ord og stavelse er betegnelser som hører naturlig sammen og snakker om og synliggjør språkets oppbygning

modellerer og bevisstgjør sammenhengen mellom bokstavnavn, bokstavlyd og bokstavform

bygger bro mellom talespråket og skriftspråket

synliggjør ord i setninger ved å dele setningene inn i ord muntlige og skriftlig

legger til rette for språklig stimulering gjennom høytlesing, fortelling, rim, regler, sang, aktiviteter og bruk av konkreter

skaper motivasjon og nysgjerrighet gjennom bruk av f.eks. stemme, musikk, konkreter og drama

legger til rette for at alle elever er muntlig aktive gjennom samtale, lek, og samarbeid 

legger til rette for at elevene får bruke ulike sanser i begynneropplæringen

arbeider bevisst med de ulike aspektene ved språket; innhold, form  og bruk  i naturlige læringssituasjoner

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving i begynneropplæringen som overordnet tema. Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.