utvikle egen lesing

Elevene utvikler egen lesing gjennom å møte et mangfold av tekster

opplever tekster gjennom lek, bevegelse og estetiske læringsprosesser

leser daglig og opplever at de har noen å formidle lesingen til

møter rik og tilpasset litteratur når det gjelder sjanger, tema og vanskelighetsgrad

møter ulike kilder til lesing, også digitale tekster som oppleves som meningsfulle

opplever høytlesing og fortelling som en naturlig og integrert del av skolehverdagen

er aktive deltakere i litterære samtaler og er medskapere av tekst

opplever at lesing og skriving er aktiviteter som henger tett sammen

deltar i ulike former for samlesing der de har gode lesemodeller som modellerer lesing

opplever støtte og anerkjennelse i eget valg av lesestoff

legger til rette for ulike former for felles lesing og fortelling og formidler litteratur som utforsker nysgjerrigheten

setter av tid til lesing og har gode rutiner som ivaretar at alle elever har noen å lese for

lager et miljø som innbyr til lesing og skriving og tilpasser valg av litteratur til elevgruppen

bruker autentiske tekster i meningsfulle kontekster; eks: aviser, barnas navn, butikknavn, trafikkskilt, trafikklys, alfabetet, tastaturalfabetet

legger til rette for at det snakkes om det som blir lest gjennom gode og åpne spørsmål i den litterære samtalen slik at elevene forstår meningen med teksten 

modellerer og legger til rette for at elvene deltar i ulike former for tekstskaping muntlig og skriftlig og ser lesing og skriving i sammenheng

legger til rette for gode lesemodeller gjennom ulike lesestrategier som aktiverer elevene

anerkjenner og støtter elevene i valg av lesestoff

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving i begynneropplæringen som overordnet tema. Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.