Skole bokstavkunnskap

Kjernekomponenter skole

Kjerneelementer i begynneropplæringen i Drammensskolen

Kjerneelementer i leseopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i muntlige ferdigheter i Drammensskolen
Kjerneelementer i arbeidet med flerspråklighet og norsk som andrespråk i Drammensskolen


Elevene utvikler sikker bokstavkunnskap

får bruke bokstavene i naturlige kontekster og møter autentiske tekster 

møter mange bokstaver tidlig og får bruke dem i mange sammenhenger og med mange repetisjoner

kan bokstavenes navn, lyd (fonem) og form (grafem)

forstår det alfabetiske prinsippet og klarer å trekke bokstavene sammen til ord som gir mening

lærer både de små og store bokstavene samtidig og får erfaring med digital skriving og bokstavforming

lærer høyfrekvente og irregulære ord (jeg, de, dem, meg, og, som)

lærer diftongene (ei, ai, au og øy)

lærer de komplekse grafemene
(kj-, skj-, sj-, hv-, gj-, hj- og –ng)

legger til rette for at elevene møter bokstavene i naturlige kontekster

gir elevene rask tilgang til bokstavene med fokus på mange repetisjoner i og i mange sammenhenger

modellerer og bevisstgjør sammenhengen mellom bokstavnavn, bokstavlyd og bokstavform

presenterer store og små bokstaver samtidig arbeider systematisk med digital skriving og bokstavforming

sikrer at de elevene som trenger litt lengre tid til innlæringen av bokstaver opplever mestring og ikke stress

iverksetter tiltak med en gang en ser at elevene strever med å lære seg bokstavene