Begrepsforståelse

Elevene utvikler god begrepsforståelse

møter et visuelt språkmiljø som viser ord og begreper i bruk

deltar aktivt i et klasserom der det er rom for å bygge kunnskap i fellesskap, og hvor det diskuteres tekst

opplever at arbeid med ord og begreper er en naturlig del av leseopplæringen i alle fag

opplever at ordene det jobbes med er relevante for å forstå budskapet i teksten

får hjelp til å synliggjøre ulike nivåer av ord i tekst og bygger kunnskap i fellesskap når det gjelder innhold, form og bruk

opplever at fagord gjennomgås grundig

møter ulike uttrykk, og får erfaringer med at disse ikke skal forstås bokstavelig

utvikler strategier for hvordan de møter nye ord i tekst og tale i et fellesskap med andre

forsøker å finne forklaringer på nye ord og uttrykk i tekst

opplever at det jobbes med fokusord hver dag og at bruken av ordene synliggjøres i ulike kontekster

opplever at nye ord blir forklart med et hverdagsspråk

opplever at ord visualiseres når det er mulig
er aktive brukere av nye ord gjennom bruk i f.eks. skrivoppgaver, dialog eller drama

møter nye ord mange nok ganger til at det kan læres, og i mange ulike kontekster

vet at det å kunne et ord er en sammensatt kompetanse, og at ordkunnskap utvikles fra;
– ingen kunnskap om ordet
– kjenne igjen ordet, men ikke kunne bruken av det selv
– kjenner igjen ord, og kan bruke det selv

får bruke begrepskart og/eller loggbok når nye ord skal læres for å synliggjøre hva de kan fra før og hva som må læres

utformer et visuelt rikt læringsmiljø med fokus på begreper i bruk

gir elevene «et språk om språket» og legger til rette for dialog og undring i klasserommet

arbeider systematisk med ord og begreper som en integrert del av leseopplæringen i alle fag

velger ut nyttige fokusord knyttet til temaet det jobbes med og som er relatert til tekstens hovedbudskap

jobber systematisk med de ulike nivåene av ord i alle fag;”vanlige ord”, ”generelle akademiske ord” og ”fagord” Forskningsbasert valg av fokusord

gjennomgår fagord grundig

forklarer ulike uttrykk og bruken av disse

modellerer strategier for hvordan møte og forstå nye begreper i tekst og tale gjennom å synliggjøre de ulike nivåene av ord ved f. eks å bruke fargekoder

samarbeider om hvilke fokusord som skal gjelde for en periode, så det ikke blir for mange ord som skal læres på en gang.

bruker hverdagsspråket når nye ord skal forklares (tre prinsipper for god vokabularinstruksjon)

visualiserer ord med støtte i f. eks. bilder, film eller gjenstander

legger til rette for at elevene får bearbeide stoffet gjennom ulike aktiviteter

hjelper elevene til å utvide sin ordforståelse gjennom å synliggjøre f. eks.
– forklaringen av ord
– ulike betydninger av ord
– synonymer
– antonymer
– ulike nyanser
– ordklasse og bøyning
– skrivemåte
– uttale