Aktive og engasjerte lesere

Elevene er aktive, engasjerte og motiverte lesere

opplever forutsigbarhet og trygge rammer for læring

vet hva som er målet med timen og hva som forventes av dem

får tilbakemeldinger på kvaliteten på det de gjør

får bekreftet det de mestrer

får klare råd for hvordan de kan forbedre seg

får veiledning underveis i arbeidsprosessen

får fordype seg i tekst og temaer og får fullføre arbeidsoppgaver

er aktive deltakere i et klasserom der det diskuteres tekst

utforsker skriving og tekst i et fellesskap

er med på å konstruere og dekonstruere tekst i et fellesskap

deltar i kunnskapsinnhenting om emnet det skal skrives om, og bygger kunnskap i fellesskap

opplever støtte og anerkjennelse i egne valg av lesestoff

er aktive muntlig

 

skaper engasjement for å lære gjennom varierte arbeidsmåter, innhold og med tydelig mål for timen

gir tilbakemeldinger på den faglige kvaliteten i elevarbeid

veileder hver enkelt elev underveis med utgangspunkt i det elevene gjør bra

gir råd til hvordan elevene kan forbedre seg

bruker modelltekster som utgangspunkt for diskusjon og stiller åpne spørsmål

bruker god tid på temaer og legger til rette for dybdelæring

bruker metoder som sikrer at alle elever blir hørt og er aktive
– stiller åpne spørsmål
– legger til rette for tenketid
– stiller oppfølgingsspørsmål
– fanger opp og bygger videre på elevenes utsagn

aktiverer forkunnskapene hos elevene og hjelper elevene med å se sammenhenger

gir gode leseopplevelser hver dag gjennom å lese høyt for elevene, både fagtekster og skjønnlitteratur

har og viser eget leseengasjement