Rammer og støtte for skriving

Elevene får rammer som støtte for sin skriving

deltar i diskusjoner rundt tekst og ser på formål, tekstoppbygging og typiske kjennetegn i fellesskap.

utvikler kunnskap og ferdigheter i de grammatiske og estetiske sidene av språket

skriver sammen med andre

får konkrete skjemaer eller startsetninger som de kan bygge videre på, som støtte for å strukturere innholdet.

opplever at skriverammer og støttestrukturer er med på å bryte ned teksten i mindre og mer håndterbare deler

opplever at rammene gir et overblikk på hvordan en ferdig tekst kan se ut, og vet at det å skrive er å foreta valg mellom flere muligheter

 

bruker modelltekster som utgangspunkt for samtaler rundt tekst i alle fag

arbeider med språket som system i en naturlig og meningsfull kontekst

skriver sammen med elevene og modellerer selve skrivingen i alle fag

gir elevene gode stillaser og skriverammer som hjelper elevene med å videreutvikle sin skrivekompetanse

synliggjør språklige og strukturelle valg som er gjort i modelltekster for elevene