Rammer og stillaser som støtter skrivingen

Å gi rammer for skrivingen betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse. Det handler blant annet om å la elevene lese gode eksempeltekster og diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved tekstene. Dette gir elevene modeller for tekstene de selv skal skrive. Kunnskap om sjanger kan hjelpe elevene å finne en form på teksten, men igjen er det viktig å understreke at tekstens form langt på vei styres av formålet med teksten og konteksten teksten er skrevet i (Smidt, 2011).

 

Å gi rammer for skrivingen betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse. Det handler blant annet om å la elevene lese gode eksempeltekster og diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved tekstene. Dette gir elevene modeller for tekstene de selv skal skrive. Kunnskap om sjanger kan hjelpe elevene å finne en form på teksten, men igjen er det viktig å understreke at tekstens form langt på vei styres av formålet med teksten og konteksten teksten er skrevet i (Smidt, 2011).

Skriverammer er støttestrukturer i form av skjema eller startsetninger som hjelper elevene å se for seg hvordan den ferdige teksten kan se ut til slutt. Den ferdige teksten er ofte kompleks og vanskelig å se for seg, men gjennom skriverammer brytes teksten ned i mindre og mer håndterlige deler. Dette gjelder alle teksttyper elevene skal skrive. Man kan for eksempel arbeide isolert med innledning, hoveddel og avslutning hvis man skal skrive en fortelling. Skal man skrive en argumenterende tekst, kan det være hensiktsmessig å arbeide isolert med for- og motargumenter.

Skriverammer hjelper elevene å strukturere innholdet og kan være alt fra enkle startsetninger til skjema som gir oversikt over tekstens ulike deler. Det er imidlertid viktig at arbeidet med skriverammer ikke reduseres til skjematiske utfyllingsoppgaver. Skriverammer defineres ofte som en form for stillasbygging fordi de hjelper elevene å nå et mål de ellers ikke ville ha nådd. Det handler om å gi elevene tilstrekkelig støtte i en fase hvor de ikke kan forventes å løse oppgaven helt på egenhånd (Wray & Lewis, 1997).

Det å skrive sammen med elevene er en måte å modellere selve skrivingen på. Gjennom at elever og lærer sammen forhandler seg frem til hvordan teksten kan bli, vil elevene være med på den prosessen som fører frem til en ferdig tekst. Slik får de en forståelse for at det å skrive er å foreta valg mellom flere muligheter, og dette er en viktig kompetanse de kan ta med seg når de selv skal skrive tekster. Gjennom en slik skrivepedagogikk vil elevene også få erfaring med at tekster sjelden skrives rett ned, men er et resultat av flere omarbeidinger.

Teksten er hentet fra Kunnskapsløfte, du kan lese mer om å gi rammer som støtte for elevenes skrivingen her.