Automatiserer ordlesing og leseflyt

Elevene automatiserer ordlesing og har god leseflyt

overvåker egen lesing og får støtte og veiledning i hvordan de kan utvikle seg

kjenner igjen eller avkode ord nøyaktig og uten anstrengelse (automatisert ordavkoding)

kjenner igjen de fleste ord raskt og effektivt og kan fokusere på innholdet

har automatisert setningslesing og har naturlige pauser ved tegnsetting

leser en aldersadekvate tekster hurtig og korrekt og med prosodi (betoning, tempo og rytme)

mestrer lesing av ukjente, lange eller sammensatte ord

øker lesehastigheten på stadig vanskeligere tekster uten at det går utover sikkerhet eller forståelsen

vet at ulike tekster må leses på ulike måter og i ulikt tempo

som strever med lesing og leseflyt får tidlig hjelp og støtte gjennom tett oppfølging og tilpasset opplæring

som strever leser høyt sammen med gode lesemodeller som gir hjelp og støtte underveis

som strever arbeider bevisst med egen lesing ut fra lydopptak for å gradvis lære seg å overvåke egen lesing

som strever med lesing har behov for å bruke mer tid på den enkelte tekst

arbeider systematisk med observasjon av elevenes lesing SOL

følger med på utviklingen av elevers leseflyt for å kunne fange opp elever som er i risikosonen for mangelfull leseutvikling

gir tilpassede tekster i vanskegrad og innhold

modellerer strategier for hvordan møte og forstå nye begreper i tekst og tale

leser sammen med elevene og modeller gjennom dialog fagrelevante måter å lese på

modellerer fagrelevante måter å lese på og synliggjør god gode lesestrategier og leseflyt i ulike sjangre

fanger opp svake lesere tidlig, kartlegger og setter inn nødvendige tiltak som tilpasser opplæringen

sørger for gode lesemodeller som gir hjelp og støtte når elevene leser høyt

veileder elevene med utgangspunkt i lydopptak av elevenes lesing med fokus på konkrete tilbakemeldinger

gir elevene tid til å lese teksten flere ganger og øver på leseflyt med formidling som mål ut fra autentiske situasjoner