Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne lese?

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Feridghetsområder i å kunne lese​

Forberede, utføre og bearbeide innebærer å ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der lyder trekkes sammen til ord, ord til setninger og setninger til tekst.

Finne innebærer å finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster.

Tolke og sammenholde innebærer å kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster.

Reflektere og vurdere innebærer å forholde seg selvstendig til tekster. Dette spenner fra å kommentere innholdet i tekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tekst som en helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger.

Hvordan utvikles ferdigheten?​​

Utvikling av funksjonell leseferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodingsprosesser i tilnærmingen til tekst. Den grunnleggende leseopplæringen innebærer å mestre lesing av papirtekster og skjermbaserte tekster med konsentrasjon, utholdenhet, flyt og sammenheng. I opplæringen blir den funksjonelle leseferdigheten utviklet videre gjennom kunnskap om og erfaring med ulike tekster i de enkelte fagene. Dette innebærer å kunne orientere seg i et tekstmangfold og forholde seg kritisk til ulike typer informasjon i stadig mer komplekse lesesituasjoner.

Leseutvikling krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide informasjon. Bevisst bruk av hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike teksttyper i fagene, er derfor avgjørende for å utvikle funksjonell leseferdighet.

Å kunne lese som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker forkunnskaper.

Skaffer seg overblikk over teksten før lesing.

Leser enkle tekster på papir og skjerm.

Bearbeider teksten med noe hjelp.

Nivå 2

Leser enkle tekster med flyt og utholdenhet.

Finner og leser tekster på Internett.

Stiller spørsmål til teksten.

Kan samtale om innholdet.

Nivå 3

Varierer lesemåte etter teksten og formålet med lesingen i fag.

Leser og navigerer hensiktsmessig på Internett.

Bruker oppklarende strategier.

Bruker ulike metoder for å systematisere innholdet.

Nivå 4

Bruker faglige og andre forkunnskaper aktivt.

Er bevisst og kritisk ved lesing på papir og Internett.

Bearbeider teksten på selvstendig måte. 

Nivå 5

Velger relevante strategier tilpasset teksten og formålet med lesingen.

Er bevisst på egen lesing og reflekterer over anvendte strategier.

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Finner eksplisitt uttrykt informasjon som er sentralt plassert i enkle tekster.

Nivå 2

Kjenner igjen sentrale tekster i faget. Finner eksplisitt uttrykt informasjon i tekster med konkurrerende informasjon.

Refererer til kilder. 

Nivå 3

Finner og kombinerer informasjon fra flere steder i tekster med konkurrerende informasjon.

Vurderer om kildene er troverdige. 

Nivå 4

Finner implisitt informasjon i komplekse tekster.

Bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Nivå 5Finner detaljert og implisitt informasjon i tekster med ukjent form eller innhold.
NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker egne ord og trekker enkle slutninger ut fra informasjon i tekster.

Nivå 2

Identifiserer hovedtemaet og forstår sammenhenger som er tydelig uttrykt i en tekst.

Nivå 3Forstår informasjon som er implisitt uttrykt i tekster.
Nivå 4

Forstår tvetydigheter.

Oppfatter motstridende informasjon og informasjon som står i motsetning til det forventede.

Nivå 5

Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tekster.

Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon.

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Kommenterer innhold i enkle tekster. 

Nivå 2

Vurderer innholdet i tekster ut fra fagkunnskap og egne erfaringer.

Nivå 3

Gir begrunnede vurderinger av form og faglig innhold i tekster.

Nivå 4

Analyserer og vurderer form og innhold på en kritisk måte.

Sammenligner og systematiserer informasjon i ulike faglige tekster. 

Nivå 5

Vurderer komplekse tekster om ukjente emner på en kritisk måte.

Trekker inn faglige og samfunnsmessige perspektiver.

Lesing som grunnleggende ferdighet i de ulike fagene

Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft. 

Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer tekster i faget. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

NorskFå innsikt, finne informasjon, forstå, forholde seg kritisk og selvstendig til, tolke, reflektere over og vurdere.Bredt utvalg sjangre fra nåtid og fortid på skjerm og pap

Undervisningsopplegg – UDIR

Å kunne lese i matematikk for realfag innebærer å trekke matematisk relevant informasjon ut av en tekst. Det betyr å forstå matematiske symboluttrykk og logiske resonnementer. Det vil også si å forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

MatematikkFinne informasjon, forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer, sortere, reflektere, analysere, sammenfatte informasjon fra ulike element, vurdere form og innhold.Tekster fra dagligliv og yrkesliv, sammensatte tekster som inneholder matematiske uttrykk, grafer, diagram, tabeller, symbol, formler, logiske resonnement.

Aspekter ved god leseopplæring i matematikk

Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå, reflektere over og tilegne seg innsikt og kunnskap på tvers av kulturer og fagfelt. Det innebærer videre å forberede, utføre og bearbeide lesing av engelskspråklige tekster til forskjellige formål, og av varierende lengde og kompleksitet.

Utvikling av leseferdigheter i engelsk er å ta i bruk lesestrategier tilpasset formålet med lesingen i stadig mer krevende tekster. Videre innebærer det å lese engelskspråklige tekster med flyt og forståelse, og utforske, drøfte, lære av og reflektere over ulike typer informasjon.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

EngelskLese med flyt og forståelse, utforske, lære av, reflektere, skaffe seg innsikt.Ulike typer engelskspråklige tekster av varierende lengde og kompleksitet.

 

Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder. Lesing i naturfag inkluderer kritisk vurdering av hvordan informasjon framstilles og brukes i argumenter, blant annet gjennom å kunne skille mellom data, antakelser, påstander, hypoteser og konklusjoner.

Utviklingen av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke uttrykt informasjon i enkle tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Kravet til kritisk lesing og evne til å identifisere relevant informasjon og vurdere kilders troverdighet øker, fra å kunne bruke tilrettelagte kilder til å kunne innhente og sammenligne informasjon fra ulike kilder og vurdere relevansen.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

NaturfagForstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer, argumenter, kunne identifisere, tolke, bruke og sammenligne informasjon, kritisk vurdere troverdighet og relevans.Sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder.

Praksiseksempler

Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere over faglege tekstar for å forstå eige og andre samfunn og andre tider, stader og menneske. Det inneber òg å kunne behandle og bruke informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar og kart, og å gjere målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og medvitne val og bortval av kjelder.

Utvikling av leseferdigheitene i samfunnsfag inneber gradvis oppøving, frå forståing av tekst og visuelle framstillingar, gjennom tolking og vurdering til utvikling av strategiar for kritisk kunnskapstileigning. Lesing for informasjonsinnhenting og kritisk lesing av kjelder tek til med å finne informasjon i enkle, tilrettelagde kjelder og å vurdere om informasjonen er nyttig. Seinare kjem oppøving av evna til å gjere eigne informasjonssøk, samanlikne informasjon frå ulike kjelder og kritisk vurdere deira relevans, truverd og formål.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

SamfunnsfagForstå, utforske, tolke, reflektere, søke målrettet etter informasjon, behandle, bruke informasjon, sammenligne informasjon fra ulike kilder, kritisk vurdere kilders relevans, troverdighet og formål.Faglige tekster, visuelle framstillinger, bilder, film, tegninger, grafer, tabeller og kart.

Undervisningsopplegg

Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

RLEOppleve, forstå, innhente informasjon, tolke, reflektereFortellinger og fagstoff i tradisjonell og multimodal form

Praksiseksempler – UDIR

Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk. Tolkning av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

Kunst og håndverkTolke, lese og forståTegn og symboler, ulike tekstuttrykk, diagrammer, visuelle representasjoner, bruksanvisninger og arkitekttegninger

Praksiseksempler – UDIR

Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

MusikkTolke og forstå, reflektereMusikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Lesing av tekster

Praksiseksempel – UDIR

Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet med faget.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

Mat og helseGranske, tolke, reflektere, vurdere kritiskFaglige tekster: oppskrifter, bruksveiledninger, varemerking, reklame, informasjonsmateriell

Praksiseksempel – UDIR

Å kunne lese i kroppsøving handlar om å kunne hente, tolke og forstå informasjon frå fagspesifikke tekstar. Det gjev grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet i faget. Lesing handlar òg om å tolke kart og forstå symbol.

Hvilke aspekter ved lesing skal vektlegges i faget?

KroppsøvingHente, tolke, forstå informasjon, vurdereFagspesifikke tekster, kart, symboler

Praksiseksempler – UDIR

Kjennetegn på en god leser

– Eleven har automatisert ordlesing og leseflyt og god forståelse av ulike begreper
– Eleven kan forstå og integrere informasjon fra ulike semiotiske ressurser
– Eleven er aktiv og engasjert, motivert og strategisk
– Eleven kontrollerer egen forståelse og vurderer eget arbeid
– Eleven kan lese på ulike måter