Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne lese?

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Kjennetegn på en god leser

– Eleven har automatisert ordlesing og leseflyt og god forståelse av ulike begreper
– Eleven kan forstå og integrere informasjon fra ulike semiotiske ressurser
– Eleven er aktiv og engasjert, motivert og strategisk
– Eleven kontrollerer egen forståelse og vurderer eget arbeid
– Eleven kan lese på ulike måter

Lesing som grunnleggende ferdighet i de ulike fagene

 • Å kunne lese i norsk
  Å kunne lese i norsk
 • Å kunne lese i matematikk
  Å kunne lese i matematikk
 • Å kunne lese i engelsk
  Å kunne lese i engelsk
 • Å kunne lese i naturfag
  Å kunne lese i naturfag
 • Å kunne lese i samfunnsfag
  Å kunne lese i samfunnsfag
 • Å kunne lese i RLE
  Å kunne lese i RLE
 • Å kunne lese i kunst & håndverk
  Å kunne lese i kunst & håndverk
 • Å kunne lese i musikk
  Å kunne lese i musikk
 • Å kunne lese i mat & helse
  Å kunne lese i mat & helse
 • Å kunne lese i kroppsøving
  Å kunne lese i kroppsøving

Feridghetsområder i å kunne lese​

Forberede, utføre og bearbeide innebærer å ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der lyder trekkes sammen til ord, ord til setninger og setninger til tekst.

Finne innebærer å finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster.

Tolke og sammenholde innebærer å kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster.

Reflektere og vurdere innebærer å forholde seg selvstendig til tekster. Dette spenner fra å kommentere innholdet i tekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tekst som en helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger.

UDIR: Rammeverket for grunnleggende ferdigheter

Hvordan utvikles ferdigheten?​

Utvikling av funksjonell leseferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodingsprosesser i tilnærmingen til tekst. Den grunnleggende leseopplæringen innebærer å mestre lesing av papirtekster og skjermbaserte tekster med konsentrasjon, utholdenhet, flyt og sammenheng. I opplæringen blir den funksjonelle leseferdigheten utviklet videre gjennom kunnskap om og erfaring med ulike tekster i de enkelte fagene.
 
Dette innebærer å kunne orientere seg i et tekstmangfold og forholde seg kritisk til ulike typer informasjon i stadig mer komplekse lesesituasjoner.
 
Leseutvikling krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide informasjon. Bevisst bruk av hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike teksttyper i fagene, er derfor avgjørende for å utvikle funksjonell leseferdighet.