leseglede og høytlesing

Barna opplever daglig glede ved høytlesing og fortelling

møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

deltar daglig i spontane eller planlagte lese-/fortellerstunder

opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

får mulighet til å undre seg og snakke om innholdet i tekst og bilder, underveis i lesing med voksne og med andre barn

får det samme innholdet formidlet flere ganger gjennom ulike uttrykksformer

får tid og mulighet til å bearbeide inntrykk fra lesestund gjennom samtale, lek, skapende virksomhet, lekeskrift og tegning

utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

er omgitt av et fysisk miljø som inviterer til leseaktiviteter

har inspirerende bøker tilgjengelig – slik at hun/han selv kan finne frem til bøkene

bruker varierte formidlingsformer og lar barna møte et mangfold av bøker, sagn, bilder og uttrykksformer

organiserer faste lesestunder i små grupper

organiserer forberedte lesestunder

tar initiativ til lesing overfor barn som ikke oppsøker lesing selv

gjør bevisste bokvalg med tanke på barnas interesser og mestring

utfordrer seg selv på å bli kjent med og presentere ny litteratur

gir barna tilgang til modelltekster av god kvalitet gjennom ulike medier

benytter ulike innfallsvinkler til høytlesing for å gi barna variert leseerfaring og sikre at vi når alle barn med gode leseopplevelser

gir barna tid og mulighet til å bearbeide inntrykk fra lesing og fortelling gjennom samtale, lek, skapende virksomhet, lekeskrift og tegning

legger til rette for og stimulerer til utforskning av skriftspråket gjennom lese- og skriveaktviteter

oppmuntrer barna til å leke med rim, rytme, lyder og ord gjennom leseaktiviteter

synliggjør leseaktiviteter for foreldrene og inspirerer til å forsterke barnas leseglede gjennom lesing hjemme

har tilrettelagte rom/lesekrok i barnehagen, som inviterer til spontane lesestunder, og egner seg til planlagte lesestunder

sørger for at barna har inspirerende bøker tilgjengelig til lek og lesing

Her finner du boktips og bokanmeldelser