Kompetansebeskrivelser barnehage

Barnet utvikler gradvis ferdigheter som kommer til syne gjennom at det

Innhold

«Samler» på ord –og har større forståelse for ord og setninger enn det de produserer selv

Forstår språk ut i fra konteksten

Form

Lytter til språket rundt seg og hermer språklyder med varierende tonefall

Kan uttrykke seg ved hjelp av babling, ord, tonefall og kroppsspråk

Setter ord på ting og personer som er tilstede (Her-og-nå- språk)

To-ordsytringer«mamma buss», «pappa jobben», «spise mat»

Utvikler etter hvert tre- og fireordsytringer med forenklet grammatisk oppbygging

Bruk

Kommuniserer hva det er oppmerksom på med blikk, lyder, kroppsspråk og mimikk

Kan be om noe, ved hjelp av tonefall, peking, kroppsspråk eller bruk av ord

Enkeltord brukes som en hel ytring. For eksempel «Mamma!» – kan bety «Mamma jeg er sulten!»

For å sikre god progresjon er det særlig viktig at den voksne:

Sørger for en trygg tilknytning mellom barnet og de voksne

Tar ansvar for å være i positivt samspill med barnet

Er en aktiv samtalepartner i alle hverdagssituasjoner

Legger merke til hva barnet forsøker å kommunisere, og bekrefter dette med å sette ord på barnets uttrykk

Setter ord på opplevelser, følelser og erfaringer som betyr mye for barnet, men som barnet enda ikke har språk til å sette ord på selv (Eks. Du er lei deg for at mamma måtte gå. Du klarte å gå opp hele trappa)

Observerer lek og samspill og støtter barnets samspill og lek med andre. Setter ord på det som skjer i leken

Gir barna førstehåndserfaringer som involverer flere sanser når de introduseres for nye begreper for å gi en dyp og varig begrepsforståelse

Leker turtakingsleker med barna og synger sanger hvor barna gir respons

Bruker bevegelsesleker og bevegelsessanger

Leser billedbøker sammen med barna og lar dem være aktive medlesere

Lar barna ha bøker lett tilgjengelig for å se i selv

Bruker sanger, barnerim og fingerleker – gjerne med bevegelse som understreker rytmen

Bruker konkretiseringsmateriell og dramatiserer eventyr og fortellinger

Dokumenterer progresjonen i barnas språkutvikling, for eksempel i læringsreisen eller ved hjelp av film, synliggjør progresjonen og snakker om den sammen barna, de andre ansatte og foresatte. (Eks Se sammen med barnet på filmen vi tok for 3 måneder siden.)

Barnet utvikler gradvis ferdigheter som kommer til syne gjennom:

Innhold 

Kan navn på farger, kroppsdeler og objekter i miljøet rundt seg

Har et stadig økende ordforråd og er opptatt av hva ordene betyr

Bruker noen overbegreper

Kan sortere i kategorier

Kan klassifiseringsbegreper som: Høy/lav, stor/liten, o.s.v.

Kan fortelle hvordan ting blir brukt

Kan tøyse med språket – for eksempel gjennom rim og tøysevers

Viser interesse for bokstaver og utforsker skrifttegn

Bruker overgeneralisering. «Så gådde vi dit». Viser at grammatikkferdigheter er på vei

Kan uttale alle stavelser i ord

Form

Hermer etter og bruker ord som hun/han ikke nødvendigvis forstår innholdet i

Barnet uttrykker seg som oftest forståelig, og kan etter hvert de fleste språklydene

Uttaler som regel alle stavelser i ord

Konstruerer gjerne egne ord, tulleord og sammensatte ord

Setningsoppbygningen er stort sett riktig

Skiller mellom entall og flertall av substantiv

Forteller om opplevelser i nåtid og fortid

Forteller om to opplevelser i riktig rekkefølge

Bruk

Snakker mye -med seg selv og andre -og behersker etter hvert flere av samtaleferdighetene:

– Stille/svare på spørsmål
– Be om noe
– Turveksling i dialog
– Kommentere og gi respons

Kan delta engasjert i høytlesing

Utfører handlinger knyttet til instruksjoner/beskjeder 

For å sikre god progresjon er det særlig viktig at den voksne:

Er en aktiv samtalepartner i alle hverdagssituasjoner

Deler barna i smågrupper daglig for å skape god anledning til å engasjere barna i samtale

Gir barna meningsfulle fellesskapsopplevelser som danner grunnlag for samtale om noe man har opplevd sammen

Gir barna førstehåndserfaringer som involverer flere sanser når de introduseres for nye begreper for å gi en dyp og varig begrepsforståelse

Observerer lek og samspill og støtter barnets samspill og lek med andre. Setter ord på det som skjer i leken

Skjermer god lek – og bidrar med inspirasjon til leken slik at den kan vedvare over tid

Leser bøker med variert innhold. Leser boka flere ganger, engasjererbarna i samtaler rundt innholdet, bearbeider innholdet  gjennom aktiviteter som interesserer barnet med utgangspunkt i boka

Leser eventyr (gjerne eventyr med mange gjentagelser) – for eksempel Gullhår, Geitekillingen som kunne telle til ti, Skinnvotten osv. Varierer formidlingsformen

Jobber systematisk med førforståelse

Formidler eventyr, litteratur og fortellinger ved hjelp av konkretiseringsmateriell

Støtter flerspråklige barns begrepslæring gjennom å relatere erfaringer fra førstespråket til erfaringer på norsk. For eksempel ved bruk av digitalt støttemateriell, tospråklige billedbøker i samarbeid med foreldre, eller flerspråklige ansatte

Inviterer barnet til å fortelle og gjenfortelle –  gjerne ved bruk av lek, konkreter, bilder, med mer

Leker med rim, regler, sanger og bevegelsesleker som engasjerer barna til aktiv deltakelse

Leker med tulleord, grimaser og lyder for å stimulere barnas munnmotorikk

Leker lytteleker – skill ut og lytt etter dagligdagse lyder, lydlotto, lek «hvilken lyd er dette?»

Klapper stavelser i ord og navn

Forteller enkle vitser – og stimulerer til barnas vitsefortellinger

Gjør barna oppmerksom på gjenkjennelse av logoer

Er oppmerksom på og stimulerer barnets utforskende skriving

Er en aktiv språkmodell og samtalepartner i aktiviteter med spill og puslespill

Har bokstaver, tall, symboler, geometriske former synlig i barnets læringsmiljø

Har bilder av ord tilgjengelig i barnas læringsmiljø. Bildene representerer også de ulike språkene som er representert i barnehagen

Bruker digitale verktøy

-Søker opp informasjon sammen med barna

-Reflekterer rundt informasjonen sammen med barna

-Dokumenterer opplevelser og erfaringer fra barnehagehverdagen –  og skap digital tekst sammen med barna

La barna utforske og bruke noen apper som har til formål å styrke barnas språk

Dokumenterer progresjonen i barnas språkutvikling i hverdagen, for eksempel i læringsreisen eller ved hjelp av film.  Synliggjør progresjonen og snakk om den sammen barna, de andre ansatte og foresatte. (Eks. Se sammen med barnet på filmen vi tok for 3 måneder/ et år siden) 

Barnet utvikler gradvis ferdigheter som kommer til syne gjennom:

Innhold

Viser interesse for språk – spør hva ord betyr

Viser interesse for språkets form – rimer og leker med lyder i ord

Kan gjenkjenne og plukke ut hvilke ord som rimer

Kan gjenkjenne og påpeke «feil» i bruk av ord og bøyninger

Kan alle navn på farger og noen nyanser

Kan skrive navnet sitt – med eller uten speilvendte bokstaver

Kan etterhvert lære seg å huske adressen hjemme og telefonnummeret til foreldre

Form

Kan telle til 10 eller lenger

Viser interesse for tidsbegreper – årstider, ukedager, klokketid

Snakker i lange ytringer (8-10 ord) og har økende grad av korrekt uttale

Kan uttale konsonantsammensetninger i ord for eksempel trapp, klokke
Den grammatiske oppbyggingen blir mer og mer korrekt

Bruk 

Samtaleferdigheter øker – og språket kan etter hvert brukes til argumentasjon og forhandlinger i lek og samspill for øvrig

Kan spørre intrikate «hvorfor»-spørsmål

Tilpasser språket etter situasjonen og omgivelsene

Tar mottakerens perspektiv, og tilpasser språket slik at mottaker forstår

Kan fortelle historier uten bildestøtte

Kan fortelle enkle vitser

For å sikre god progresjon er det særlig viktig at den voksne: 

Er en aktiv samtalepartner i alle hverdagssituasjoner

Deler barna i smågrupper daglig for å skape god anledning til å engasjere barna i samtale

Gir barna meningsfulle fellesskapsopplevelser som danner grunnlag for samtale om noe man har opplevd sammen

Gir barna førstehåndserfaringer som involverer flere sanser når de introduseres for nye begreper for å gi en dyp og varig begrepsforståelse

Bruker et utvalg fokusord aktivt i hverdagen– knyttet til tema og fortellinger eller bøker vi jobber med

Introduserer nye og gradvis mer kompliserte begreper slik at språkforståelsen utvikles

Observerer lek og samspill og støtter barnets samspill og lek med andre. Setter ord på det som skjer i leken

Skjermer god lek – og bidrar med inspirasjon til leken slik at den kan vedvare over tid

Leser bøker med variert innhold. Leser boka flere ganger, engasjererbarna i samtaler rundt innholdet, bearbeider innholdet  gjennom aktiviteter som interesserer barnet med utgangspunkt i boka.

Leser eventyr (gjerne mer ukjente eventyr – som kan gi barna ny inspirasjon og nysgjerrighet. Varierer formidlingsformen

Jobber systematisk med førforståelse

Formidler eventyr, litteratur og fortellinger ved hjelp av konkretiseringsmateriell

Støtter flerspråklige barns begrepslæring gjennom å relatere erfaringer fra førstespråket til erfaringer på norsk. For eksempel ved bruk av digitalt støttemateriell, tospråklige billedbøker i samarbeid med foreldre, eller flerspråklige ansatte

Inviterer barnet til å fortelle og gjenfortelle –  gjerne ved bruk av lek, konkreter, bilder, med mer

Leker med rim, regler, sanger og bevegelsesleker som engasjerer barna til aktiv deltakelse

Synger sanger med fortellende innhold. Syng alle versene

Leker med tulleord, grimaser og lyder for å stimulere munnmotorikk

Lek lytteleker – skill ut og lytt etter dagligdagse lyder, lydlotto, lek «hvilken lyd er dette?»

Klapper stavelser i ord og navn

Forteller enkle vitser og inviterer til barnas vitsefortellinger

Utforsker gjenkjennelse av logoer

Er oppmerksom på og stimulerer barnets utforskende skriving

Oppfordrer barnet til å skrive eget navn i tegneaktiviteter – både på papir, og digitalt

Jobber med finmotoriske aktiviteter som gir sansestimuli til hele hånden.  Lek med modell-leire – elte deig og bake boller – lete etter skjulte skatter i en beholder med ris/sand – plukke opp små deler med pinsett eller pinsettgrep

Er en aktiv språkmodell og samtalepartner i aktiviteter med spill og puslespill

Har bokstaver, tall, symboler, geometriske former synlig i barnets læringsmiljø

Har gode treblyanter og ark tilgjengelig for barnas skriveaktiviteter

Har bilder av ord tilgjengelig i barnas læringsmiljø. Bildene representerer også de ulike språkene som er representert i barnehagen

Bruker digitale verktøy

-Søker opp informasjon sammen med barna

-Reflekterer rundt informasjonen sammen med barna

-Dokumenterer opplevelser og erfaringer fra barnehagehverdagen –  og skap digital tekst sammen med barna

Dokumenter progresjonen i barnas språkutvikling, for eksempel i læringsreisen eller ved hjelp av film. Synliggjør progresjonen og snakker om den sammen barna, de andre ansatte og foresatte. (Eks. «Se på filmen vi tok for 3 måneder siden, da var det jeg som fortalte deg eventyret – nå klarer du å fortelle det selv»)

Kompetansebeskrivesler: BarnehageSmåskoletrinnet – MellomtrinnetUngdomstrinnet