glede og humor

Barna opplever daglig glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, alene og sammen med andre

deltar daglig i variert lek med andre barn

får erfaring med å bruke språket gjennom lek

får støtte av deltakende voksne

møter et fysisk miljø som er innbydende og inspirerende for lek som er spennende å utforske og undres i

leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

sørger for at vi har et inkluderende miljø hvor alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek

bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legger til rette for at leketemaer utvikles

observerer, analysere, støtter, deltar og beriker leken på barnas premisser

gir barna hjelp til å kommunisere i leken

er bevisst på, og vurderer egen rolle og deltakelse i barnas lek

veileder barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre

hjelper barn som har behov for det å komme inn i god lek med andre barn

deltar selv som bindeledd mellom barna i leken ved behov

sørger for at god lek kan utvikles og vedvare over tid f.eks. ved å skjerme den ved behov

organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek

fabulerer og leker med språk, lyd, rim og rytme, musikk og sang