fremføre muntlige tekster

Kjernekomponenter skole

Kjerneelementer i begynneropplæringen i Drammensskolen

Kjerneelementer i leseopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i muntlige ferdigheter i Drammensskolen
Kjerneelementer i arbeidet med flerspråklighet og norsk som andrespråk i Drammensskolen


Elevene fremfører muntlige tekster og formidler faglig kompetanse

vet hva som forventes ved fremføring av muntlige tekster

mestrer ulike språklige handlinger

mestrer ulike muntlige sjangre knyttet til innhold, språk og uttrykksmåter

bruker faguttrykk

presenterer fagstoff med og uten bruk av digitale verktøy

modellerer hvordan elevene kan gjennomfør en muntlig framføring

utarbeider kriterier i samarbeid med elevene om hva som forventes ved fremføringer

legger til rette for muntlighet i alle fag

varierer metoder som fremmer muntlig aktivitet; rollelek for de minste, rollespill, skuespill, samtale, diskusjon, intervju, multimodale tekster, video