Flerspråklighet i barnehagen

Foreldresamarbeid om språk er spesielt viktig i tilfeller hvor barnet snakker et annet språk hjemme. Barnehagepersonalet vil sjelden kunne få et helhetlig bilde av barnets morsmål, men de kan observere barnets språkbruk i barnehagen og samtale med foreldrene om hvordan språkbruken er hjemme. 

Kunnskap om hvordan barnet bruker språket og eventuelt flere språk hjemme er viktig for barnehagen. Det sier noe om barnets evne til å kommunisere og være sosial og er et aspekt i kartleggingen av barns språk. Foreldre som har mulighet til det bør oppfordres til å stimulere og følge med på hva barnet kan på morsmål. Dette kan barnehagen bygge på i stimuleringen på norsk, for å tilføye en god kontekst for bruk av andrespråket som barnet ikke har hjemme.

Tospråklige barn har stort utbytte av hjelp til å bygge bro og relatere erfaringene på det ene språket til erfaringene på det andre språket. Det kan for eksempel gjøres gjennom å jobbe med samme ord, opplevelser, fortellinger eller tekster parallelt på begge språk. Samarbeid med foreldrene vil være en uvurderlig ressurs i slike tiltak. (Melby-Lervåg og Lervåg: 2012, Doug Lemov: 2012, Alstad: 2014)