Fagspesifikk skriving

Hva er fagspesifikk skriving?

Å undervise i fagspesifikk skriving handler om å undervise i spesialiserte måter å lese, skrive og forstå et fag. Målet er at elevene skal nærme seg faget gjennom egen lesing og skriving, gjennom å lese og skrive slik det gjøres av dem som er spesialister i faget. Slik lærer elevene å bruke de sjangrene og det språket som kjennetegnes av tekstene som er typiske for de forskjellige fagene, for eksempel lab-rapporter og feltnotater i naturfag, eller teksttolkning i norskfaget. Ved å bli kjent med tekstene i faget, lærer elevene hvilken type kommunikasjon som er en del av faget, hvilken språkføring som er forventet i tekstene, og hvordan dette er knyttet til fagets særegne tenke- og skrivemåte. Skrivehjulet kan være en god støtte for læreren i planleggingen av skriveoppgaver.

God skriveopplæring handler om språket i praktisk bruk. Tradisjonelt har norsklæreren hatt ansvaret for lese- og skriveopplæringen i skolen. Da de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet ble innført ble dette endret, og det ble stilt nye krav til hver enkelt faglærer når det gjelder lese- og skriveopplæringen. Med denne endringen ble alle lærere lese- og skrivelærere! Undervisning i lesing og skriving kan ikke isoleres fra det å lære et fag og det å lære å uttrykke seg i faget. 

Dette krever et tettere samarbeid mellom lærerne der de har en dialog med hverandre om hva som kjennetegner tekstene og skriveopplæringen i de ulike fagene.  Målet er å skape økt bevissthet hos den enkelte faglærer om hvilken skriveopplæring elevene faktisk får, og vil være nyttig kunnskap for å planlegge og gjennomfør skriveopplæring i sitt eget fag. For elevenes motivasjon vet vi også at når skriving blir knyttet til fag og faginnhold, er sjansen større for at flere vil finne noe interessant og viktig å skrive om (Lorentzen, 2008).