aktivt og variert språkmiljø

Barna deltar aktivt i et variert språkmiljø som stimulerer nysgjerrighet og utforsking

opplever utfordringer og mestring tilpasset utviklingsnivå, erfaring og interesser 

opplever å få støtte i sin språkutvikling gjennom hverdagssituasjoner hele dagen

utvikler språket sitt daglig i et miljø som innbyr til lek, utforskning, samtale og skapende virksomhet 

opplever glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

utforsker og får erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

bruker digitale verktøy for å utforske, leke, lære og skape

legger til rette for progresjon i språkmiljøet og mestringsopplevelser med utgangspunkt i barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ

gir barna utfordringer på bakgrunn av barnets mestringsnivå

bidrar til kontinuerlig evaluering og utvikling av barnehagens helhetlige språkmiljø

modellerer et innholdsrikt og variert språk gjennom hele barnehagedagen

bruker hverdagssituasjoner bevisst for å:  
– legge merke til, bekrefte og utvide barns språkuttrykk 
– benevne og setter ord på handlinger og objekter  
– stille autentiske spørsmål og gir støttende respons som utvider perspektivet

tar utgangspunkt i barns interesse og nysgjerrighet og inspirerer til utforsking

ser barn som ikke viser tegn til nysgjerrighet og undring – og jobber bevisst for å åpne opp for dette

sørger for at barnehagens fysiske miljø, ute og inne inspirerer til: 
– mangfoldig lek
– utforsking 
– undring 
– samtale  
– skapende virksomhet 

bruker varierte formidlingsformer og tilbyr et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

oppmuntrer og inspirerer til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

legger merke til og inspirerer barnas lek med og utforsking av skriftspråket

har en digital praksis som gir barna mulighet til å utforske, leke, lære og skape med digitale verktøy .  

Ressurser

”Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når” – et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt
– om aktivt språkarbeid og utforsking av småkryp

Skogen som arena for språklek
– om aktivt språkarbeid ute på turer

Å bade i språk
– om å bade i språk

Vil du høre en vits? Katta med slips
– om lek med språket

Lille Lykke vil lære seg å skrive
– om hvordan man kan støtte barns lek med og utforsking av skriftspråket

Fellesopplevelser som inspirasjon til teksskaping
– møt en barnehage som gir barna tid og rom for bearbeiding av erfaringer og opplevelser gjennom samtaler, språklek, musikk og tekstskaping

Felles opplevelser som inspirasjon til skriving i barnehagen

Å lære om å lære i barnehagen

Språkvansker gir ensom lek