Å gi tilgang til språket

 

 

 «Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver – det vi gjør har betydning for hele livet» 

Sitatet over, som er hentet fra Språkløyper, formidler at en av våre viktigste oppgaver i læringsløpet er å gi tilgang til språket. Språkplanen legger til grunn et funksjonelt språksyn. Språk læres og utvikles best i meningsfulle sammenhenger, i samhandling med andre og med et tydelig formål.

Barn og unge i Drammen skal delta daglig i språkstimulerende miljøer og aktiviteter der de voksne er gode språkmodeller og leder gode læringsprosesser. Verdier og holdninger vi tar med oss inn i språkarbeidet spiller en viktig rolle. Alle barn og unge kan utvikle sitt språk med riktig stimulering, uansett bakgrunn og utgangspunkt. For barn uten et norskspråklig hjemmemiljø er språkmiljøet i barnehagen og språkopplæringen i skolen særskilt viktig. Barnehage og skole skal anerkjenne og bygge på kjennskap til barnas førstespråk i utviklingen av andrespråket.

I Læringsløp Drammen har alle et ansvar for å være språklige rollemodeller. Barnehagelærere og lærere har alle et ansvar for språk, lesing og skriving!

Nedenfor kan du lese mer om bakgrunn for planen, hvordan den er bygd opp og en beskrivelse av hvordan vi starter arbeidet med implementeringen av språkplanen i virksomhetene.

Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet!

Språkplanen har sin forankring i Læringsløp Drammen – kvalitetsplanen som ble politisk vedtatt våren 2016. Kvalitetsplanen legger tydelige føringer for arbeidet med språklig kompetanse.

Hovedmålet for arbeidet med språklig kompetanse er at alle barn og unge har tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for læring, sosial utvikling og videre deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

Språklig kompetanse forstås som evnen til å lese, skrive, tale, lytte og tenke kritisk for å kunne forstå muntlig, skriftlig, visuell og teknologisk basert informasjon. Språklig kompetanse handler om evnen til å kunne forstå det som blir sagt og lest, å kunne bruke språket funksjonelt og kritisk – og å kunne uttrykke seg relevant muntlig og skriftlig i ulike situasjoner. Språk er et viktig sosialt samhandlingsverktøy, og et verktøy for kommunikasjon og kunnskapstilegnelse.

Føringene i Læringsløp Drammen gir tydelig retning både til arbeidet med språklig kompetanse generelt, og når det gjelder særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

Lav språkkompetanse reduserer muligheten for læring og sosial interaksjon. Barn med svake ferdigheter i norsk ved skolestart preges ofte av dette gjennom resten av læringsløpet. Barnehagen spiller derfor en viktig rolle for hvert enkelt barns språkutvikling, gjennom å legge til rette for gode språkmiljøer og stimulere språkutvikling. God sammenheng i barns/elevers språkutvikling krever et nærmere samarbeid mellom barnehagene og skolene, og skal synliggjøres gjennom rutiner for overganger i læringsløpet.

For barn uten et norskspråklig hjemmemiljø er språkmiljøet og språkopplæringen i barnehagen og språkutviklingen i skolen særskilt viktig. Barnehage og skole må anerkjenne og bygge på kjennskap til barnas morsmål i utviklingen av andrespråket.

 Våren 2016 ble Drammen kommune Språkkommune.

Strategien som ble utviklet i denne perioden er basert på behovet for å styrke kompetansen innen språk på fire områder; begrepslæring, lesing i alle fag, skriving i alle fag og flerspråklighet som ressurs. Disse fire elementene har fått en sentral plass i den helhetlige planen for språklig kompetanse i læringsløpet, og er sammen med Språkløyper to av de viktigste verktøyene vi har for å lykkes med arbeidet innenfor språk, lesing og skriving i Drammen.

 

Vi er stolte av å kunne presentere en helhetlig plan for språklig kompetanse som tar for seg hele læringsløpet. Språkplanen svarer med det opp et av de viktigste tiltakene i Læringsløp Drammen når det gjelder tiltak på organisasjonsnivå. Vi er også godt på vei til å svare opp tiltak på profesjons- og ledelsesnivå, og har som mål å ha dette klart i løpet av høsten 2018 sammen med årshjul for kartlegging og monitorering med vekt på tidlig innsats.

Er du interessert i å vite mer om prosessen med utarbeidelsen av språkplanen? Tidslinjen nedenfor viser de viktigste milepælene.

 

 

Bakgrunnen for språkplanen er som tidligere beskrevet forankret i Læringsløp Drammen. I tillegg til kvalitetsplanen er det viktig å synliggjøre sammenhengen mellom språkplanen og andre gjeldende styringsdokumenter for barnehage og skole. Språkplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe med innholdet i rammeplan, fagfornyelsen og kunnskapsløftet ut i fra vår lokale kontekst og vårt utfordringsbilde, samt hvordan vi skal nå målsettingene i Læringsløp Drammen.Språkplanen har som hovedmål å sikre et helhetlig og systematisk språktilbud til barn og unge i Drammen.
I tillegg skal planen være et pedagogisk verktøy for pedagogene, og et styringsverktøy for lederne.

Nedenfor kommer en kort beskrivelse av oppbyggingen av språkplanen og de ulike delene av planen.

Kjernekomponenter

Under menyen ”Barnehage” og ”Skole” i planen finner du kjernekomponentene i språkplanen.

Til sammen utgjør kjernekomponentene de de sentrale brikkene i språkarbeidet vi satser på i Drammen. Kjernekomponentene gir virksomhetene en oversikt over hva vi skal jobbe med innenfor fagområde språklig kompetanse og en standard for hvordan vi skal jobbe med dette. Hver kjernekomponent er delt inn i klikkbare kjerneelementer der du finner beskrivelser av hva barna/elevene skal oppleve, og hva den voksne/lærerne skal gjøre.

Kjernekomponentene er altså et verktøy for å kunne kvalitetssikre egen praksis, men også et nettsted der alle ressurser er samlet på et sted. Under kjerneelementene er det lenket til illustrerende filmer, metodikk og andre fagressurser som er samlet under knappen ressursbank.

Språkplanen er et allmenpedagogisk verktøy for å støtte alle barns språkutvikling og kjernekomponentene representerer helheten i språkarbeidet. Etgodt allmenpedagogisk språkarbeid er spesielt viktig for barn som har skolen og barnehagen som sin viktigste norskspråklige arena eller som har behov for ekstra støtte i språkutviklingen.

Kompetansebeskrivelser

Under menyen ”Kompetansebeskrivelser” i planen finner du en språktrapp.

Målet med trappa er å synliggjøre normalutvikling i hele læringsløpet og samtidig sikre gode overganger, progresjon og helhet i språkarbeidet. I påvente av ny læreplan vil den i førsteomgang ta for seg barnehage, men videreutvikles for skole i 2020 når ny læreplan er på plass.

Innholdet i kompetansebeskrivelsene korresponderer med innholdet i kjernekomponentene, men er spisset mot de ulike trinnene i språkutviklingen.

Kompetansebeskrivelsene for barnehage peker ut viktige milepæler i språkutviklingen de første årene, og fremhever hva det er viktig at de voksne rundt barnet er bevisst på og vektlegger i språkarbeidet i de ulike fasene. Et barn kan ligge foran eller etter de oppgitte alderstrinnene uten at det er unormalt. En slik grovinndeling av språksystemtilegnelsen er likevel nyttig for å kunne kjenne til hvor langt mange barn har kommet i språkutviklingen på ulike alderstrinn.

Kompetansebeskrivelsene dekker innhold, form og bruk på lik linje med TRAS-sirkelen, men kompetansebeskrivelsene og TRAS har ulike funksjoner i språkarbeidet. TRAS er et verktøy i monitorering av språkutviklingen som også skal sikre at vi fanger opp barn som har behov for støtte, mens kompetansebeskrivelsene er et verktøy for å sikre god progresjon i språkarbeidet. Kompetansebeskrivelsene er altså ikke ment som et tilstrekkelig verktøy for å fange opp de barna som kan ha behov for ekstra støtte.

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring er et tilbud som gis til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som en overgangsordning. Den gjelder for elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å følge ordinær opplæring.  Særskilt språkopplæring er regulert i opplæringslovens §2.8 og gis som en tilpasning til læreplanen i norsk, eller som opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

I Drammen har 27% av befolkningen innvandrerbakgrunn. (LLD 2016). Det vil si at de selv har innvandret, eller er barn av to innvandrede foreldre. (Bråten og Elgvin 2014). Nærmere 20 % av innbyggere med innvandrerbakgrunn kommer fra ikke vestlige land. Det går minoritetsspråklige elever på alle skolene i Drammen, men antallet varierer. Det går totalt 8000 elever i Drammensskolen, (Økonomiplanen 2017- 2020), av disse mottar 16% særskilt norskopplæring. (GSI 2017).

Den største innvandrergruppen i Drammen har tyrkisk opprinnelse, for øvrig kommer innvandrerbefolkningen fra hele verden. Drammen kjennetegnes ved at antallet flyktninger som bosetter seg her er høyere enn i landet for øvrig. (Høydal 2014). De minoritetsspråklige elevene i Drammensskolen er en svært mangfoldig gruppe og representerer omtrent 100 forskjellige språk. Det er elever som er født i Norge og har gått i norsk barnehage, det er elever som har gått på skole i hjemlandet og det er elever som kommer med flyktningebakgrunn med mangelfull skolegang når de kommer til Norge. Fra innvandringen til Norge startet på begynnelsen av 70- tallet har nye innvandrere gjenspeiler de økonomiske, politiske og sosiale strømningene i verden. Det er viktig at skolen til enhver tid er oppmerksom på elevenes sosiale og språklige bakgrunn. (Udir 2017)

Nedenfor kommer en kort beskrivelse av ulike ressurser knyttet til denne målgruppen.

Her finner du mer informasjon hentet fra lovverket:

Minoritetsspråklige barn i barnehagen
Barn under skolealder som bor på asylmottak
Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Særskilt språkopplæring
Innføringstilbud

I Drammen gis den første opplæringen for barn og unge fra språklige minoriteter som kommer etter at skoleløpet har startet, i egne velkomstklasser. Disse klassene er i dag på Gulskogen skole for elever på 1.- til og med 4. trinn. På Fjell skole for elever fra 5. til 7. trinn, og på Kjøsterud skole for elever fra 8. til 10. Trinn.

De fleste elevene i velkomstklassene overføres til sitt klassetrinn på hjemmeskolen etter det første året i velkomstklasse. Tilbudet kan gis i inntil to år, men vedtak kan bare fattes for et år om gangen. I fortolkningen til lovteksten står det at «so oftast vil eitt år vere tilstrekkeleg til å ha fått nok kunnskapar i norsk til å få utbytte av ordinær opplæring»(Merknad frå Prop. 84 L (2011- 12) til§§ 2-8 nytt femte ledd (Stette red. 2012 s65).  Når eleven overføres til hjemmeskolen begynner eleven på det trinnet der hun/han aldersmessig hører hjemme. Unntaksvis blir eleven satt ned et klassetrinn om eleven har mangelfull opplæring fra hjemlandet, og det vurderes at dette vil gi eleven økt grad av mestring og økt mulighet til å lykkes i læringsløpet.

Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring, og elever som får særskilt norskopplæring, skal også kartlegges underveis i opplæringa.

I Drammen har vi en kommunal kartleggingsplan for alle elever. I tillegg kartlegger vi minoritetsspråklige elever med behov for særskilt språkopplæring ut fra læreplanen i grunnleggende norsk. Kartleggingsverktøyet er aldersuavhengig og krever stor grad av skjønn i vurderingen. Verktøyet skal bidra i en vurdering av hvor langt eleven har kommet i sin andrespråksutvikling og hvilket opplæringstilbud eleven har behov for.

Her vil du finne tips til organisering og innhold ut fra ulike språkprofiler.

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Kompetansemålene er beskrevet for tre nivåer. Planen i grunnleggende norsk er utarbeidet i tråd med føringene i det europeiske rammeverket for språklæring (Common European Framework of Reference for Languages), som beskriver og definerer seks ulike språknivåer fra begynnernivå (A1) til avansert nivå (C2) og hvilke ferdigheter og språkkunnskaper som knyttes til hvert av nivåene.

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er strukturert i fire hovedområder. Det er formulert kompetansemål innenfor hvert av hovedområdene. Bortsett fra hovedområdet Språk og kultur er de øvrige hovedområdene, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring, for en stor del utarbeidet med utgangspunkt i de fire første nivåene i det europeiske rammeverket (A1, A2, B1 og B2).

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Elever som følger denne planen, kan være på ulike nivåer innenfor de fire hovedområdene, og de kan bruke ulik tid på nivåene. Siden læreplanen er en overgangsplan, må måloppnåelse ses i sammenheng med kompetansemålene i den ordinære læreplanen i norsk for det aktuelle årstrinnet.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Implementering av språkplanen

Vi har en spennende periode foran oss der språkplanen skal implementeres i Læringsløp Drammen. Høsten 2018 vil vi starte opp et pilotprosjekt der en kommunal barnehage, en privat barnehage og en skole skal starte arbeidet med implementeringen av språkplanen. Dette vil skje i nært samarbeid med Kompetansesenteret, som vil veilede og støtte virksomhetene i dette arbeidet.

Utgangspunktet vil være en digital kartlegging som vil gi virksomheten en oversikt over hva de til sammen mener kjennetegner barnehagens språkarbeid, eller skolens lese- og skriveopplæringspraksis. Kartleggingen er nært knyttet opp mot kompetansepakkene i Språkløyper og danner en naturlig sammenheng til språkplanen vår. Målet er at vi i fellesskap gjør erfaringer for hvordan vi systematiserer språkarbeidet ute i virksomheten, og hvordan vi arbeider målrettet med språk, lesing og skriving i fellesskap.

Presentasjon av PILOT virksomhetene kommer!

Kjernekomponenter barnehage

Kjerneelementer i arbeidet med språkutvikling og språkarbeid i Drammensbarnehagene

 

Kjerneelementer i arbeidet med språk i lek i Drammensbarnehagene

 

Kjerneelementer i arbeidet med leseglede i Drammensbarnehagene

Kjerneelementer i arbeidet med førskoleaktiviteter i Drammensbarnehagene

Kjerneelementer i arbeidet med flerspråklighet og norsk som andrespråk i Drammensbarnehagene


Kjernekomponenter skole

Kjerneelementer i begynneropplæringen i Drammensskolen

Kjerneelementer i leseopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen
Kjerneelementer i muntlige ferdigheter i Drammensskolen
Kjerneelementer i arbeidet med flerspråklighet og norsk som andrespråk i Drammensskolen